• امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401

ثبت نام در استارتاپ

  مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

ثبت نام در استارتاپ

  مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

ثبت نام در استارتاپ

  مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

استارتاپ های جاری

عنوان استارتاپ : طراحی محتواهای آموزشی و تبلیغاتی در صنعت آب و برق
   
شروع ارسال ایده :   5  دی  1401
   
پایان ارسال ایده :   5  بهمن  1401
   
زمان برگزاری :   17   بهمن   1401
   
 
عنوان استارتاپ : مدیریت و صرفه جویی در مصرف آب
   
شروع ارسال ایده :   14  بهمن  1399
   
پایان ارسال ایده :   30  بهمن  1399
   
زمان برگزاری :   16   اسفند   1399
   
 
عنوان استارتاپ : طراحی محتواهای آموزشی و تبلیغاتی
   
شروع ارسال ایده :   21  تیر  1400
   
پایان ارسال ایده :   15  شهریور  1400
   
زمان برگزاری :   20   شهریور   1400
   
 
عنوان استارتاپ : روش های نوین تولید و مصرف انرژی
   
شروع ارسال ایده :   14  بهمن  1399
   
پایان ارسال ایده :   30  بهمن  1399
   
زمان برگزاری :   17   اسفند   1399