• امروز يکشنبه 31 تير ماه 1403

ثبت نام در استارتاپ

  مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

ثبت نام در استارتاپ

  مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

ثبت نام در استارتاپ

  مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

استارتاپ های جاری

عنوان استارتاپ : مدیریت کیفی آب
   
شروع ارسال ایده :   15  بهمن  1402
   
پایان ارسال ایده :   4  اسفند  1402
   
زمان برگزاری :   8   اسفند   1402
   
 
عنوان استارتاپ : ژنراتورها و موتورها در صنعت برق
   
شروع ارسال ایده :   15  بهمن  1402
   
پایان ارسال ایده :   4  اسفند  1402
   
زمان برگزاری :   9   اسفند   1402